Mishandeling advocaat direct geregeld

Straf voor mishandeling en geweldpleging

Op mishandeling of geweldpleging staat een maximale gevangenisstraf van drie jaar. Als er zwaar letsel is ontstaan dan is dat vier jaar. Bij het opzettelijk toebrengen van zwaar letsel (men heeft dat gewild) dan is de maximale straf zes jaren gevangenisstraf.

De maximum straf wordt voor mishandeling niet vaak opgelegd. Vaak worden werkstraffen opgelegd, afhankelijk van de ernst van het feit - zwaar letsel - en het strafblad van de verdachte. Bij zwaar letsel of opzettelijk toebrengen van zwaar letsel ligt een gevangenisstraf voor de hand.

Er bestaan richtlijnen (orientatiepunten) voor de strafmaat voor mishandeling en (openlijke) geweldpleging. Dit zijn algemene uitgangspunten, waar regelmatig van wordt afgeweken.

Het is van belang voor uw strafzaak voor mishandeling of geweldpleging een advocaat in te schakelen. Wij hebben ervaring met de strafmaat van mishandeling en kunnen u helpen de straf te voorkomen of de straf voor geweld zo beperkt mogelijk te houden.

Als u het formulier hieronder invult wordt snel en gratis contact met u opgenomen door een advocaat om de mogelijkheden te bespreken.  

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact met u op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Uitgangspunten strafmaat mishandeling en geweld

LET OP: DIT ZIJN ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRAFMAAT VOOR MISHANDELIJK WAAR VAAK VAN WORDT AFGEWEKEN

Het Openbaar Ministerie hanteert eigen richtlijnen / uitgangspunten voor de straf voor geweldpleging /mishandeling

Art. 300/302/304 Sr mishandeling
Art. 300/304 Sr eenvoudige mishandeling
LOVS: 28-5-1999, 28-1-2011, 22-11-2013
Omschrijving Oriëntatiepunt
a. Droge klap of schop (alleen pijn, geen letsel) € 500,--
b. Mishandeling, enig letsel ten gevolge hebbend € 750,--
c. Mishandeling met behulp van een slagwapen of door een kopstoot, enig lichamelijk
letsel ten gevolge hebbend
120 uur taakstraf


Art. 302 Sr zware mishandeling
LOVS: 28-5-1999, 31-10-2008, 28-1-2011
Omschrijving Oriëntatiepunt
a. Opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel zonder gebruik te maken van een
wapen
3 maanden gs ov
b. Opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door middel van bijvoorbeeld één of
meer kopsto(o)t(en) en/of schoppen/trappen tegen het hoofd
6 maanden gs ov
c. Opzettelijk toebrengen van middelzwaar lichamelijk letsel met behulp van een wapen
(niet zijnde een vuurwapen)
7 maanden gs ov
d. Opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel, zonder gebruik te maken van
een wapen
8 maanden gs ov
e. Opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel met behulp van een wapen
(niet zijnde een vuurwapen)
1 jaar gs ov
Terug naar overzicht

Toelichting oriëntatiepunten 300/302 Sr (zware) mishandeling
Strafverhoging
Voor zover het feit is begaan tegen een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere
toezichthouder indien het misdrijf is gepleegd gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn of
haar bediening dan wel tegen een professionele hulpverlener (brandweerman, ambulancebroeder, arts,
verpleegkundige e.d.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, machinist, trambestuurder e.d.) kan
de in het oriëntatiepunt genoemde straf worden verhoogd met 33% tot 100%.
Soorten mishandeling
De praktijk leert dat lichte varianten van eenvoudige mishandeling doorgaans door de Officier van Justitie worden
afgedaan door middel van een transactie. Het gaat daarbij globaal om eenvoudige mishandeling (zonder wapen)
waardoor bij het slachtoffer pijn of slechts (zeer) beperkt letsel wordt veroorzaakt of om mishandeling met een
wapen waardoor enkel pijn wordt veroorzaakt. Naarmate het toegepaste geweld intensiever is (bijvoorbeeld:
meerdere klappen) zal er voor de rechter aanleiding kunnen zijn om de boete te combineren met een taakstraf of
een voorwaardelijke gevangenisstraf.
Begripsomschrijvingen
Het in art. 300 Sr bedoelde letsel kan worden onderscheiden in beperkt en aanzienlijk lichamelijk letsel. Onder
beperkt lichamelijk letsel moet worden begrepen letsel dat bestaat uit één of meer schrammen, schaafwonden of
blauwe plekken. Het gaat hier bijvoorbeeld ook om een tand door de lip of lichte kneuzingen. Deze verwondingen
eisen geen medisch ingrijpen. Onder aanzienlijk lichamelijk letsel moet worden begrepen letsel waarvan volledig
herstel mogelijk is binnen een periode van zes weken na de mishandeling. Het gaat hier bijvoorbeeld om forse
kneuzingen, breuken die zonder een operatie herstellen en te hechten wonden.

Het in art. 302 Sr bedoelde zwaar lichamelijk letsel kan worden onderscheiden in zwaar lichamelijk letsel en zeer
zwaar lichamelijk letsel. Onder zwaar lichamelijk letsel moet worden begrepen zwaar lichamelijk letsel, als bedoeld
in art. 302 Sr, waarvan volledig herstel valt te verwachten binnen zes maanden na de gebeurtenis. Medisch
ingrijpen zal in het algemeen geïndiceerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om ingrijpende breuken. Onder zeer zwaar
lichamelijk letsel moet worden begrepen zwaar lichamelijk letsel, als bedoeld in art. 302 Sr, dat levensbedreigend
is of waarvan een zeer langdurige herstelperiode (meer dan zes maanden) of geen volledige genezing wordt verwacht.

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.